Deklaracja dostępności

Liczba odwiedzających: 1043

Gminne Przedszkole w Nieporęcie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Przedszkola w Nieporęcie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Przedszkola w Nieporęcie
 • Adres: ul. Jana Kazimierza 104, 05-126 Nieporęt
 • E-mail: dyrektor@gpn.nieporet.pl
 • Telefon: 22 7748293

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek przedszkola jest parterowy. Prowadzą do niego dwa wejścia. Przy głównym wejściu do budynku są zarówno schody jak i podjazd dla wózków. Wymiary drzwi wejściowych pozwalają na dostanie się do budynku osoby na wózku inwalidzkim.

W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

Sekretariat oraz pokój dyrektora znajdują się na parterze, lada w sekretariacie nie jest obnizona. Tablice informacyjne znajdują przy głównym wejściu po lewej stronie oraz na korytarzu przy sekretariacie. Trudność może dotyczyć ogłoszeń zamieszczonych wyżej na tablicy. Z pozycji osoby siedzącej na wózku ogłoszenia mogą być nieczytelne. Do sekretariatu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Schody oznaczone są zgodnie z obowiązującymi normami.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiekszonym dla osób niewidomych i słabowidzących.