Koncepcja pracy Gminnego Przedszkola w Nieporęcie

Liczba odwiedzających: 1271
Misja, cele, koncepcja i sposoby pracy w przedszkolu.

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)
2. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292 )
3. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. (Dz. U. z 2017 r., poz.356)
4. Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. 2017, poz.1611)
5. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017, poz. 1658)
6. Statut Gminnego Przedszkola w Nieporęcie


Wizja:

► Stworzyliśmy przedszkole przyjazne dzieciom, rodzicom, nauczycielom,
w którym wszyscy czują się dobrze.
► Wysoko wykwalifikowana i systematycznie doskonaląca się kadra pedagogiczna stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju, zaspakajania potrzeb oraz wyzwalania twórczej aktywności dziecka.
► Nasi wychowankowie rozpoczynają z sukcesem naukę w szkole.
►W pracy wychowawczo-dydaktycznej wykorzystujemy innowacje (rozwijanie twórczości dziecka, przygotowanie do nauki czytania i pisania)
i programy własne napisane przez nauczycieli (adaptacyjny, profilaktyki zdrowotnej, edukacji regionalnej).
► W kolorowych i dobrze wyposażonych salach dzieci rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają umiejętności i wiedzę zgodnie z indywidualną drogą rozwój.
► Funkcjonalnie i estetycznie urządzony ogród stwarza okazję do zabaw twórczych.
► Współpracujemy z innymi placówkami oświatowymi oraz instytucjami środowiska lokalnego korzystając z ich pomocy oraz świadcząc im różne usługi.


Misja:

► Wychowujemy dziecko do życia w zgodzie z samym sobą, z ludźmi
i otaczającym światem, dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole.
► Zapewniamy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka w życzliwej atmosferze, we współpracy z rodziną i środowiskiem lokalnym.
► Stwarzamy sytuacje umożliwiające twórcze działanie i dokonywanie wyboru zainteresowań.


Cel główny:

Rozwijanie twórczej postawy dziecka we współpracy z rodziną i środowiskiem lokalnym.


Cele pośrednie:

•Stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczej aktywności odbywa się poprzez stosowanie metod aktywizujących i kontakt ze sztuką.
•Przedszkolne programy edukacyjne sprzyjają rozwojowi dziecka zgodnie z jego potrzebami i możliwościami
•Kształtowane są właściwe postawy dziecka w stosunku do siebie, innych osób oraz środowiska społecznego i przyrodniczego.
•Przedszkole stwarza sytuacje do rozwijania zainteresowań pięknem
i tradycjami własnej ojczyzny oraz kulturą krajów europejskich.
•Tworzone są warunki do integrowania działań wychowawczych
dom – przedszkole – środowisko.
•Przedszkole jest otwarte na współpracę ze środowiskiem lokalnym.
•Zasoby materialne przedszkola zapewniają prawidłową realizację zadań statutowych.

 

Opis działań:

W naszym przedszkolu tworzymy zżytą rodzinę dzieci, rodziców, nauczycieli i wszystkich pracowników przedszkola. Zapewniamy możliwość indywidualnego rozwoju dzieci oraz ich talentów i zainteresowań.

Rozwijamy ich aktywność twórczą, umożliwiamy poznawanie praw i obowiązków, stwarzając poczucie bezpieczeństwa w życzliwej, serdecznej atmosferze.

Wspomagamy również rodziców w rozwoju i wychowaniu dzieci. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i sugestie rodziców związane z potrzebami dzieci.

W swojej codziennej pracy nauczyciele wykorzystują różnorodne formy pracy z dziećmi poprzez organizowanie uroczystości, systematyczne wyjazdy do kina i teatru, muzeów, liczne wycieczki bliższe i dalsze.
Działalność wychowawczo-dydaktyczna przedszkola realizowana jest zgodnie z Podstawą Programową wychowania przedszkolnego.

Programy realizowane w przedszkolu pochodzą z listy programów dopuszczonych przez MEN. W zestawie znajdują się również programy własne opracowane przez nauczycieli i zatwierdzone przez dyrektora przedszkola.

Pozytywne wyniki przeprowadzanych testów kompetencyjnych wskazują, że programy realizowane w przedszkolu zapewniają dzieciom osiąganie sukcesów edukacyjnych. Nauczyciele realizując wybrane programy nauczania i wychowania, uwzględniają indywidualne możliwości dzieci i ich zainteresowania.


Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:

- przeprowadzenie diagnozy wstępnej,

- szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,

- informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej

- półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy,

- bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,

- przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.


Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

•prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy),
•teczek prac i innych dokumentów,
•arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,
•albumów, kronik,
•materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.)
•rozmów.


Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

•nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania
i wychowania,
•nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,
•informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,
•rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,
•na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka,
•informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.

Całoroczna praca nauczycieli z dziećmi i rodzicami pozwala uzyskać bardzo dobre wyniki w przygotowaniu dzieci do podjęcia nauki szkolnej.

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w procesie systematycznych obserwacji w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.
Kadra tworzy życzliwy i rzeczowy klimat współdziałania. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania i nagradzania.


Stosowane metody pracy są właściwie dobrane i zróżnicowane adekwatnie do tematyki dnia i toku zajęć. Dążąc do pełnego rozwoju dziecka nauczyciele proponują różne sposoby rozwijania zainteresowań i zdolności dzieci.
Prowadzona jest praca indywidualna wyrównawcza oraz praca z dzieckiem zdolnym. Realizowane programy uwzględniają potrzeby wychowawcze, patriotyczne i obywatelskie uczące postawy szacunku dla innych i samych siebie.
Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.


1.Metody czynne:

-metoda samodzielnych doświadczeń,
-metoda kierowania własną działalnością dziecka,
-metoda zadań stawianych dziecku,
-metoda ćwiczeń utrwalających.

2.Metody oglądowe:

-obserwacja i pokaz,
-osobisty przykład nauczyciela,
-udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.

3.Metody słowne:

-rozmowy,
-opowiadania,
-zagadki,
-objaśnienia i instrukcje,
-sposoby społecznego porozumiewania się,
-metody żywego słowa.


W codziennej pracy wykorzystujemy:

- pedagogikę zabawy Klanza ,
- metodę dramy, uczącą samodzielnego myślenia, działania i aktywności,
- propozycje Marty Bogdanowicz „Metoda dobrego startu”, kształcącą pamięć, wyobraźnię,
- elementy ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
- gimnastykę twórczą Kniesów, Labana,
- aktywne słuchanie muzyki.
Nauczyciele umiejętnie obserwują i dokumentują postępy w rozwoju dziecka oraz stale rozwijają zainteresowania i uzdolnienia wychowanków.

Rozwijanie uzdolnień plastycznych następuje poprzez:

- uczestnictwo w konkursach i wystawach,
- wyjazdy na zajęcia muzealne,
- organizowanie wystaw plastycznych i prowadzenie aukcji swoich prac z okazji różnych świąt i uroczystości.


Rozwijanie uzdolnień przyrodniczych:

- czynny udział w akcji Sprzątania Świata,
- prowadzenie stałej obserwacji zwierząt i roślin w lesie i nad wodą,
- spotkania z leśniczym,
- praca w ogródku przedszkolnym,
- udział w akcji Dni Ziemi oraz sadzenie i pielęgnacja drzew,
- wykonywanie albumów, gazetek, plakatów przyrodniczych.
Starając się zapewnić dzieciom wszechstronny rozwój, nauczyciele stosują urozmaicone formy pracy.

Oferta zajęć dodatkowych jest bogata. Rodzice mają do wyboru dla dzieci następujące zajęcia:

- naukę języka angielskiego,
- zajęcia rytmiczno-taneczne,
- religię,
- akrobatykę,
- tańca towarzyskiego.

Pomoc socjalna

Na początku roku szkolnego nauczyciele zapoznają się z sytuacją rodzinną dzieci poprzez wnikliwą obserwację, ankietowanie, rozmowy indywidualne z rodzicami. Szczególną troską i opieką otaczane są dzieci z rodzin wielodzietnych, niepełnych, patologicznych i niewydolnych wychowawczo. W zależności od potrzeb zapewniamy pomoc psychologiczną, pedagogiczną i materialną. Na wniosek dyrektora dzieci z rodzin ubogich otrzymują bezpłatne posiłki finansowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie.


Wyposażenie naszego przedszkola zapewnia warunki wszechstronnego rozwoju, jest bezpieczne, rodzinne, atrakcyjne pod względem wyposażenia w pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt.
Z funduszy przyznawanych przez Wójta Gminy Nieporęt w placówce systematycznie wykonywane są bieżące remonty i konserwacje.
Jesteśmy przedszkolem przyjaznym dziecku - chcemy, by każde dziecko czuło się szczęśliwe i radośnie spędzało w nim czas podczas zajęć edukacyjnych, zabaw, wycieczek oraz imprez i uroczystości przedszkolnych.


Koncepcja pracy przedszkola nastawiona jest na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności i poznało nowe doświadczenia.